Supporting people affected by cancer in their social and professional life-The SPAC project ,aims to increase the social and professional integration of people with cancer, to reduce their and their families' distress by empowering persons involved with people with cancer (caregivers, psychologists, medical staff, social workers, voluntaries, employers) with professional information about cancer and the impact of living and working with cancer by using ICT tool and social networking. The project will create a positive and stimulating environment to improve the coping process of persons with cancer and improve their chances to reenter social and professional life. A network of “circles of trust” will be created to reduce social and emotional isolation of the persons diagnosed with cancer. The target groups are: people with cancer and people in contact with people with cancer (caregivers, psychologists, medical staff, social worker, voluntaries and employers) over age 15.

..see more Cancer is a disease that induces a very strong stress because it is perceived as a death sentence. Although discovered cures for this disease, the perception remained at the society level. The cancer has become the second cause of mortality in 2013, behind cardiovascular diseases. Less focus is put on the effects of cancer on living conditions in general and on work in particular. Staying in work is essential for most people of working age for maintaining a decent standard living, sustain social acquaintances and self-esteem and feeling useful as an individual. Although the incidence of cancer is one big social level still remain nuanced forms of stigmatization, which vary in intensity. In many cases this disease experience involves a redefinition of relationships with others and a sudden reconfirmation of the circle of friends, some of them adopting a defensive attitude limitation or avoidance of people diagnosed with cancer. People diagnosed with cancer feel the need to communicate and interact with those in similar situations, sensitivity and responsiveness to their life stories and experiences of having a dual dimension: informational and therapeutic. Efficient communication and provision of information to cancer patients and their families about their illness, treatment choices, and potential outcomes improve psychosocial outcomes. It is known that the mental state of a person diagnosed contribute substantially to improving his health or can worsening the disease. In recent years, technological and organizational innovations, determined a very wide use of the Internet, mobile devices,2.0 Web tools that increase the access to knowledge and training for individuals, from formal courses to informal ad hoc learning ..see lessThe Partnership consists of 6 organizations:
3 Non-governmental organizations:
- Institutul Postliceal Phoenix( RO)- partner coordinator,
-APSCO-Asociatia pentru Servicii si Comunicare in Oncologie(RO),
- Fondatione ANT Italia Onulus( IT);
1 vocational education centre:
- Rize Anadolu Saglik Meslek Lisesi( TR);
1 university:
- Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hateganu”-UMF Cluj-Napoca (RO);
1 SME:
- Institut INPRO a.s,(CZ
They have been selected in accordance with their expertise in the major thematic areas of the project and experience in similar transnational projects. All of them have vested interest in project topics with view to reach target groups/final beneficiaries.

”Sprijinirea persoanelor afectate de cancer în viața lor socială și profesională” - Proiectul SPAC ,vizează creșterea integrării sociale și profesionale a persoanelor cu cancer, reducerea stresului familiilor lor prin înarmarea persoanelor implicate în tratamentul cancerului (îngrijitori, psihologi, asistenții sociali, personal medical, aparținători, voluntari, angajatori) cu informații profesionale despre cancer și impactul bolii asupra vieții și muncii, prin utilizarea instrumentelor TIC, a Internetului si rețelelor sociale. Proiectul creează un mediu pozitiv și stimulativ pentru a îmbunătăți procesul de adaptare a persoanelor cu cancer și șansele de a reintra în viața socială și profesională. O rețea de "cercuri de încredere" va fi creată pentru a reduce izolarea socială și emoțională a persoanelor diagnosticate cu cancer. Grupurile țintă sunt: persoanele cu cancer și persoanele care intră în contact cu persoanele cu cancer (îngrijitori, psihologi, personal medical, asistenți sociali, aparținători, voluntari și angajatori) cu vârsta peste 15 ani.

..see more Cancerul este o boală care provoacă un stres foarte puternic deoarece este percepută ca o sentință la moarte. Deși s-au descoperit tratamente eficiente pentru această boală, percepția a rămas la nivelul societății. Cancerul a devenit a doua cauză a mortalității în 2013, după bolile cardiovasculare. O atenție mai redusă se pune pe efectele cancerului asupra condițiilor de viață în general și asupra muncii, în special.. Rămânerea în activitate este esențială pentru majoritatea oamenilor de vârstă activă, pentru menținerea unui nivel de trai decent, pentru susținerea cunoștințelor sociale, a stimei de sine și a sentimentului de utilitate ca individ. Deși incidența cancerului este la un nivel social ridicat, rămân în continuare forme nuanțate de stigmatizare, care variază în intensitate. În multe cazuri, această boală implică o redefinire a relațiilor cu ceilalți și reconfirmarea bruscă a cercului de prieteni, unii dintre aceștia adoptând atitudine defensivă limitată sau evitarea persoanelor diagnosticate cu cancer. Oamenii diagnosticați cu cancer simt nevoia de a comunica și de a interacționa cu cei aflați în situații similare, sensibilitatea și capacitatea de reacție la poveștile lor de viață și la experiențe lor, având o dublă dimensiune: informațională și terapeutică. Comunicarea eficientă și furnizarea de informații către pacienții cu cancer și familiile acestora cu privire la boala lor, alegerea tratamentului și cunoasterea rezultatelor potențiale, îmbunătățesc rezultatele psihosociale. Se știe că starea mentală a unei persoane diagnosticate contribuie substanțial la îmbunătățirea sănătății sale sau poate agrava boala. În ultimii ani, inovațiile tehnologice și organizaționale au determinat o utilizare foarte largă a Internetului, a dispozitivelor mobile, a instrumentelor Web 2.0 care sporesc accesul la cunoștințe și instruirea persoanelor, de la cursuri formale până la învățarea informală ad-hoc ..see lessParteneriatul este alcătuit din 6 organizații:
3 Organizații neguvernamentale:
- Institutul Postliceal ”Phoenix” (RO)
– partener coordonator ,-APSCO-Asociația pentru Servicii și Comunicare în Oncologie (RO),
- Fondatione ANT Italia Onulus (IT);
1 centru de învățământ profesional:
- Rize Anadolu Saglik Meslek Lisesi (TR);
1 universitate:
- Universitatea de Mediciană și Farmacie ”Iuliu Hațeganu” Cluj-Napoca (RO);
1 IMM:
- Institut INPRO a.s, (CZ).
Acești parteneri au fost selectați în funcție de experiența lor în domeniile tematice majore ale proiectului și experiența în proiecte transnaționale similare. Toți aceștia au interes în tematica proiectului , în vederea obținerii de rezultate pentru grupurile țintă / beneficiarii finali.

Kanserden etkilenen insanların sosyal ve profesyonel yaşamlarında desteklenmesi - SPAC projesi , kanserli kişilerin sosyal ve profesyonel entegrasyonunu arttırmayı, kanser hastaları ile ilgilenen kişileri güçlendirerek onların ve ailelerinin sıkıntılarını azaltmayı (bakıcılar, psikologlar, tıp) amaçlamaktadır. personel, sosyal hizmet uzmanları, gönüllüler, işverenler BİT aracını ve sosyal ağları kullanarak kanser hakkında ve kanserle yaşamak ve kanserle ilgili çalışma hakkında profesyonel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktadır. Proje, kanserli kişilerin baş etme sürecini iyileştirmek ve sosyal ve profesyonel yaşama yeniden girme şanslarını artırmak için olumlu ve teşvik edici bir ortam yaratacaktır. Kanser teşhisi konan kişilerin sosyal ve duygusal izolasyonunu azaltmak için bir “güven dairesi” ağı oluşturulacaktır. Hedef gruplar: kanserli kişiler ve 15 yaşın üzerinde kanser hastaları ile temas halinde olan kişiler (bakıcılar, psikologlar, sağlık personeli, sosyal hizmet uzmanları, gönüllüler ve işverenler)

..see more Kanser, ölüm cezası olarak algılandığı için çok güçlü bir stres oluşturan bir hastalıktır. Bu hastalık için keşfedilen tedaviler olmasına rağmen, algı toplum düzeyinde kalmıştır. Kanser, 2013 yılında kardiyovasküler hastalıkların ardında ikinci ölüm nedeni olmuştur. Kanserin genel olarak ve özellikle de çalışma koşulları üzerindeki etkilerine daha az odaklanmaktadır. İş yerinde kalmak, iyi bir standart yaşam sürdürmek, sosyal tanıdıkları ve öz saygıyı sürdürmek ve bir birey olarak yararlı hissetmek için çalışma çağındaki çoğu insan için şarttır. Kanser insidansı büyük bir sosyal düzey olmasına rağmen, yoğunluğa göre değişen damgalanmış stigmatizasyon biçimleri devam etmektedir. Birçok durumda, bu hastalık deneyimi, başkalarıyla olan ilişkilerin yeniden tanımlanmasını ve arkadaş çevresini aniden tekrar teyit etmeyi içerir, bunlardan bazıları, savunmacı bir tutum sınırlaması veya kanser teşhisi konulan kişilerin önlenmesini kabul eder Kanser tanısı konan kişiler, benzer durumdakilerle iletişim kurma ve etkileşim kurma, kendi yaşam öykülerine duyarlılık ve tepki verme ve ikili bir boyuta sahip olma deneyimleri: bilgilendirme ve terapötik ihtiyaç duymaktadır. Kanser hastaları ve ailelerine hastalıkları, tedavi seçenekleri ve potansiyel sonuçları hakkında etkili iletişim ve bilgi sağlanması psikososyal sonuçları iyileştirir. Tanı konmuş bir kişinin ruhsal durumunun sağlığını iyileştirmeye veya hastalığın kötüleşmesine katkıda bulunduğu bilinmektedir. Son yıllarda, teknolojik ve organizasyonel yenilikler, Internet'ten, mobil cihazlardan, resmi derslerden gayri resmi ad hoc öğrenmeye kadar bireyler için bilgi ve eğitime erişimi arttıran 2.0 Web araçlarını çok geniş bir şekilde belirlemiştir. .. daha azına bak ..see lessOrtaklık 6 kuruluştan oluşmaktadır:
3 Sivil toplum kuruluşları:
- Institutul Postliceal Phoenix (RO) - ortak koordinatörü, Oncologie'de (TO)-APSCO-Asociatia pentru Hizmet Çözümleri,
- Fondatione ANT Italia Onulus (IT);
1 mesleki eğitim merkezi:
- Rize Anadolu Sağlık Meslek Lisesi (TR);
1 üniversite:
- UMF Cluj-Napoca (RO);
1 KOBİ:
- Enstitü INPRO a.s, (CZ).
Projenin ana tematik alanlarındaki uzmanlıklarına ve benzer uluslararası projelerde deneyimlerine uygun olarak seçilmiştir. Hepsi hedef gruplara / nihai faydalanıcılara ulaşmak amacıyla proje konularına ilgi duymaktadır.

Supportare le persone affette da cancro nella loro vita sociale e professionale - Il progetto SPAC mira ad aumentare l'integrazione sociale e professionale delle persone affette da cancro, ridurre il loro disagio e quello delle famiglie formando e informando chiunque sia vicino a loro (caregiver, psicologi, medici, assistenti sociali, volontari, datori di lavoro), fornendo informazioni professionali sulla malattia e sull'impatto che questa ha sulla vita sociale e professionale delle persone, attraverso l’uso di ICT e social network. Il progetto creerà un ambiente positivo e stimolante per migliorare il processo di coping delle persone affette da cancro e migliorare la loro possibilità di reinserimento nella vita sociale e professionale. Verrà creata una rete di "circoli della fiducia" per ridurre l'isolamento sociale ed emotivo delle persone con diagnosi di cancro. I gruppi target sono: persone con cancro e persone a contatto con loro (caregiver, psicologo, medico, assistente sociale, volontari e datore di lavoro) di età superiore ai 15 anni.

..see more

ll cancro è una malattia che è associata ad uno stress molto forte perché viene spesso percepita come una condanna a morte. Nonostante le cure scoperte la conoscenza delle persone coinvolte nella malattia spesso non è adeguata, dando spazio a luoghi comuni o a informazioni errate. Il cancro è diventato la seconda principale causa di mortalità nel 2013, dopo le malattie cardiovascolari. Meno attenzione è dedicata agli effetti del cancro sulle condizioni di vita e in particolare sul lavoro.

Continuare a lavorare è essenziale per la maggior parte delle persone in età lavorativa al fine di mantenere una vita standard dignitosa, mantenendo conoscenze sociali, una buona autostima e continuando a sentirsi utili come individui. Anche se il cancro ha un grande incidenza a livello sociale, la persona talvolta rischia ancora di essere stigmatizzata. In molti casi l’ esperienza della malattia comporta una ridefinizione delle relazioni sociali e della cerchia di amici, alcuni dei quali possono adottare un atteggiamento difensivo o di evitamento nei loro confronti. I malati sentono il bisogno di comunicare e interagire con chi si trova in situazioni simili, con chi ha sensibilità e reattività alle loro storie di vita ed esperienze, ricercando una doppia dimensione: informativa e terapeutica. Garantire una comunicazione efficace e fornire adeguate informazioni riguardo la malattia, le scelte terapeutiche e i risultati potenziali del trattamento ha riscontri positivi dal punto di vista psicosociale. È noto che lo stato psicologico di una persona che ha ricevuto una diagnosi può avere effetti significativi anche sull’andamento della malattia. Negli ultimi anni, le innovazioni tecnologiche e organizzative hanno determinato un uso molto ampio di Internet, di dispositivi mobili, strumenti Web 2.0 che aumentano l'accesso alla conoscenza e alla formazione delle persone, dai corsi formali all'apprendimento informale creato ad hoc. ..vedi meno ..see lessIl progetto ha coinvolto sei partner europei
3 Organizzazioni no profit:
- IPP, Institutul Postliceal Phoenix (RO), partner coordinatore,
- APSCO, Asociaţia pentru Servicii şi Comunicare în Oncologie (RO),
- ANT, Fondazione ANT Italia Onlus (IT);
1 centro di formazione professionale:
- CVTHS, CAY vocational and educational High school for mediacal (TR)
1 Università:
- UMF, Universitatea de Medicină si Farmacie “Iuliu Haţeganu” Cluj-Napoca (RO)
1 organizzazione educativa e di counselling:
- INPRO, Institut INPRO a.s, (CZ)
Sono stati selezionati in base alla loro esperienza nelle principali aree tematiche del progetto e all'esperienza in progetti transnazionali simili. Tutti hanno un particolare interesse per i temi del progetto con la prospettiva di raggiungere i gruppi target / beneficiari finali.

Podpora lidí poznamenaných rakovinou v návratu do společenského a profesionálního života – projekt SPAC má za cíl zlepšit sociální a profesní integraci lidí s rakovinou, snížit úzkost jejich a jejich rodin. Tohoto cíle bude dosaženo tak, že lidé s diagnózou rakoviny budou více v kontaktu s osobami zabývajícími se rakovinou (pečovatelé, psychologové, lékaři zaměstnanci, sociální pracovníci, dobrovolníci, zaměstnavatelé), budou mít více odborných informací o rakovině a jejím dopadu na život a práci. Tyto informace budou přístupné ve formě IT nástroje. Projekt by měl vytvořit pozitivní a podnětné prostředí ke zlepšení zvládnutí celého průběhu nemoci osobám postiženým tímto onemocnění a měl by také zlepšit šance na opětovné nastartování společenského a profesního života. Měla by být vytvořena networkingová síť nazvaná “Kruh důvěry", která pomůže snížit sociální a citovou izolaci osob s diagnózou rakoviny. Cílovými skupinami projektu jsou zejména lidé s diagnózou rakoviny, lidé v kontaktu s lidmi s rakovinou (pečovatelé, psychologové, zdravotničtí pracovníci, sociální pracovníci, dobrovolníci a zaměstnavatelé) starší 15 let.

..see more

Rakovina je onemocnění, které vyvolává velmi silný stres, protože tato nemoc je vnímána jako rozsudek smrti. Ačkoli existují účinné způsoby léčby této nemoci, vnímání této nemoci na úrovni společnosti zůstalo stejné. Rakovina je druhou nejčastější příčinou úmrtí v roce 2013, hned za kardiovaskulárními onemocněními. Menší pozornost se věnuje vlivu rakoviny na životní podmínky obecně a zejména na práci.

Práce je pro většinu lidí v produktivním věku zásadní pro udržení slušného standardu života, pro udržení sociálních kontaktů a sebevědomí a pro pocit užitečnosti jako jednotlivce. Ačkoli je výskyt rakoviny ve společnosti vysoký, stále je tato nemoc stigmatizována. V mnoha případech zkušenost s onemocněním zahrnuje nové vymezení vztahů s ostatními, náhlé opětovné utvrzení okruhu přátel, někteří ze známých se mohou pacientům s diagnózou rakoviny vyhýbat. Lidé s diagnózou rakoviny cítí potřebu komunikovat, komunikovat s lidmi v podobné situaci. S těmito lidmi je potřeba komunikovat citlivě, být schopný reagovat na životní příběhy a zkušenosti v dvojí dimenzí: informační a terapeutické. Efektivní komunikace a poskytování informací pacientům s rakovinou a jejich rodinám o jejich nemoci, volbě léčby a možných výsledcích zlepšuje psychosociální výsledky. Je známo, že mentální stav diagnostikované osoby významně přispívá ke zlepšení nebo naopak ke zhoršení nemoci. V posledních letech technologické inovace umožňují velmi široké využití internetu, mobilních zařízení, webových nástrojů 2.0, které zlepšují přístup k poznatkům a školení pro jednotlivce, od formálních kurzů až po neformální vzdělávání ad hoc...see lessPartnerství se skládá ze 6 organizací:
Z 3 nevládních organizací:
‒ Institutul Postliceal Phoenix (Rumunsko) - koordinátor projektu,
‒ APSCO-Asociatia pentru Servicii si Comunicare in Oncologie (Rumunsko),
- Fondatione ANT Italia Onulus (Itálie);
Z 1 odborného vzdělávacího centra:
‒ Rize Anadolu Saglik Meslek Lisesi (Turecko);
Z 1 univerzity:
‒ UMF Cluj-Napoca (Rumunsko);
Z 1 MSP:
‒ INSTITUT INPRO a. s. (Česká republika).
Jednotliví partneři byli vybráni s ohledem na jejich odborné znalosti v hlavních tématických oblastech projektu a zkušenosti s podobnými mezinárodními projekty. Všichni z nich mají zájem o témata projektu s cílem oslovit cílové skupiny/konečné příjemce.